โพธาลัย เวลเนส & ลองเจวิตี้​

การนวดแผนไทยที่มีเอกลักษณ์ ​

โพธาลัย เวลเนส & ลองเจวิตี้ สราญรมย์สถาน ที่ผสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งศาสตร์และศิลป์ ตลอดจน รูป-รส-กลิ่น-เสียง เข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนลงตัว สืบสาน รักษา และต่อยอดการนวดแผนโบราณ จากต้นตำรับ วัดโพธิ์ มรดกภูมิปัญญาไทย ในฐานะทายาทตระกูล “ตั้งตรงจิตร” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรวบรวม และเผยแพร่ศาสตร์ด้านนี้มานานนับศตวรรษ ผ่านการปรนนิบัติจากหัตถการผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการบำบัดตามวิถีแบบโพธาลัย สถานที่แห่งนี้ถูกออกแบบมาอย่างประณีต พิถีพิถัน นอกจากจะคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย เน้นความโปร่งโล่ง แวดล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์แล้ว ยังสอดแทรกความเป็นไทยหลายมิติ ได้อย่างมีเอกลักษณ์ โครงสร้างของตัวอาคาร มีลักษณะคล้ายบ้านทรงไทยภาคกลาง หลังคาปล้องไฉน พื้นทางเดินกระเบื้องจากเพนียดคล้องช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผนังกำแพงถูกประดับด้วยหินศิลาแลง แกะสลักรูปฤาษีดัดตนในท่วงท่าและอิริยาบถต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวศาสตร์การนวดแผนไทย โดยบริเวณให้บริการนวดแผนไทย นวดน้ำมัน และสปา มี 2 ชั้น ทุกห้องจะมีชื่อเรียกเป็นดอกไม้ไทยๆ ไพเราะเพราะพริ้ง อาทิ พวงมาลัย กุดั่น อุบะ พุดตาน เทพพนม ดอกบัว กรวยเชิง ฯลฯ

 โพธาลัย เวลเนส & ลองเจวิตี้ ตั้งใจรังสรรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ปรารถนาที่จะส่งมอบประสบการณ์การบำบัด ด้วยการนวดแผนไทยตำรับวัดโพธิ์ขนานแท้และดั้งเดิม ทั้งเพื่อการผ่อนคลาย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ช่วยฝึกสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจ ภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมอันสงบ ส่วนตัว และสวยสง่า ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความสุขกายสบายใจ ปรับสมดุลให้กับร่างกาย กระปรี้กระเปร่า มีชีวิตชีวา ถือเป็นยาอายุวัฒนะขนานเอกแบบไทย อันจะนำไปสู่การเสริมส่งให้มีชีวิตยืนยาวได้ในที่สุด