PHOTHALAI THAI TRADITIONAL
MASSAGE SCHOOL

POTALAI THAI TRADITIONAL
MASSAGE SCHOOL

โรงเรียนนวดแผนไทยโพธาลัย

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 ภายในบริเวณ โพธาลัยเวลเนส แอนด์ ลองเจวิตี้ ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย พัฒนาความรู้ด้านการนวดแผนไทยและศาสตร์การแพทย์แผนไทย อันมีรากฐานมาจากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ซึ่งเป็นต้นตำรับมานานกว่า 60 ปี รวมถึงองค์ความรู้ทาง หัตถศาสตร์ของท่านชีวกโกมารภัจจ์ มาปรับประยุกต์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามแบบฉบับของโพธาลัย

โรงเรียนแห่งนี้ผ่านการรับรองหลักสูตรมาตรฐานจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เช่น หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพชั้นสูง นวดไทยเพื่อสุขภาพ การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น โดยการอบรมและถ่ายทอดความรู้ศาสตร์แขนงนี้ ทางโรงเรียนฯ จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถทำการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย ด้วยวิธีการกด คลึง ดึง บีบ ประคบ อบ ภายใต้พื้นฐานวิชาหัตถศาสตร์ของไทย รวมทั้งยังต้องเรียนรู้ทางด้าน โครงสร้างกายวิภาคมนุษย์ (Anatomy) ในเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของอวัยวะ โดยเฉพาะการไหลเวียนของโลหิตและเส้นประสาท ตั้งแต่ศีรษะไปจนถึง ปลายเท้า ตลอดจนบ่มเพาะหลักจรรยาวิชาชีพที่ถูกต้อง ดีงาม เพื่อการนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคต

ปัจจุบันทางโรงเรียนฯได้เปิดสอน 4 หลักสูตร คือ นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎี องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย กายวิภาคศาสตร์ รวมถึงภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนฯ ในแต่ละหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียนฯภายใต้การควบคุมของ กระทรวงศึกษาธิการและการรับรองของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพและกิจการสปาที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรงเรียนนวดแผนไทยโพธาลัย ผ่านการฝึกอบรมเสริมทักษะให้กับผู้ประกอบวิชาชีพนวดแผนไทยและบุคคลทั่วไปมาแล้วนับสิบนับร้อยรุ่น ป้อนบุคลากรการนวดแผนโบราณคุณภาพเข้าสู่ระบบนับพันคน และเรายังคงจะเป็น “ตักศิลา” ประสิทธิ์ประสาทวิชาการนวดแผนไทย เคียงคู่กับสังคมเช่นนี้ตลอดไป